Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w ZSP Bulowice w roku szkolnym 2019/2020

 

1. Przewodniczący: Sabina Wenda

2. Zastępca przewodniczącego: Daria Wójciga

3. Skarbnik: Marta Stawowa

4. Sekretarz: Małgorzata Jarosz

 

Skład Komisji Rewizyjnej w ZSP Bulowice w roku szkolnym 2019/2020

 

1. Teresa Fabija

2. Danuta Babińska

 

Członkowie prezydium Rady Rodziców

1. Gabriela Korzonkiewicz

2. Katarzyna Matusiak

3. Jan Okrzesik
 

Szanowni Państwo,

Pragnę przybliżyć Państwu, czym zajmuje się Rada Rodziców w naszej szkole. Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły, a jej kadencja trwa jeden rok szkolny. Współpracuje z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami działającymi w szkole.

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

– Występowanie do dyrektora i innych organów szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
– Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego skierowanego do uczniów, realizowanego przez nauczycieli.
– Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
– Rada Rodziców ma prawo wyrażania swojej opinii o pracy szkoły, dyrektora i nauczycieli.
– Przedstawiciele Rady Rodziców mają prawo uczestnictwa w komisji konkursowej wybierającej dyrektora szkoły.

Celem Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a w szczególności wspomagania realizacji celów i jej zadań.

Zajmujemy się również gromadzeniem funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł dla wspierania działalności szkoły, a także ustalamy zasady użytkowania tych funduszy. Fundusze ze składek wydawane są na podstawie uchwał w trybie głosowania. W każdym roku przygotowywany jest plan wydatków i sprawozdanie finansowe.

Rada Rodziców corocznie wydaje fundusze m.in. na:

– Nagrody i dyplomy dla dzieci biorących udział w konkursach
– Nagrody dla wybitnych uczniów na koniec roku szkolnego
– Pomoce dydaktyczne
– Mikołajki dla dzieci szkolnych i przedszkolnych
– Dofinansowanie do wycieczek klasowych
– Wydatki okolicznościowe np. Dzień Edukacji Narodowej
– Dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym jak np. Dzień Sportu, dzień Dziecka
– Dofinansowanie kosztów udziału młodzieży w zawodach, konkursach i olimpiadach o charakterze międzyszkolnym, gminnym, wojewódzkim, ogólnopolskim
– Wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem statutowej działalności Rady w tym księgowości
– Finansowanie własnych projektów Rady

 
Szanowni Państwo, Dzięki Waszej pomocy i wsparciu finansowemu możemy cały czas doskonalić naszą szkołę i uatrakcyjnić proces nauczania naszych dzieci, dlatego zachęcam Państwa do wpłacania składek w dobrowolnej dla Państwa kwocie na fundusz Rady Rodziców i branie czynnego udziału w naszej działalności.

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Rodziców

Sabina Wenda

 

 

Idź do góry