Petycje

Petycja 1:

W dniu 31.08.2018 r. do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bulowicach wpłynęła petycja od Szulc-Efekt. sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04 – 051 Warszawa.
Poniżej skan petycji:


Petycja 2:

Przedmiot Petycji:

§ 1) Na mocy art.63 Konstytucji RP w związku z art.2 pkt 1,2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz. U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w zw. z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego – wnosimy petycję do Dyrektora Szkoły o dokonanie analizy przedłożonej propozycji oraz rozważenie przystąpienia do opisanego w niniejszej petycji  Programu.

Jak określono już powyżej: postulat Ustawodawcy, aby przedmiotem petycji było podjecie przez Organ działania w sprawie aspektów życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji, wydaje się idealnie wpisywać w idee fixe Programu „Wzorowa Łazienka”.


Petycja 3:

„Podwórko Talentów Nivea 2019”

Szczegóły

Petycja 4:

W związku z uzasadnionym interesem społecznym składamy na ręce Wójtów / Burmistrzów / Prezydentów poniższą petycję – prośbę, wnosząc o podjęcie następującego działania:

§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art 2 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05), w nawiązaniu do art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnosimy petycję do Kierownika JST (Wójta / Burmistrza / Prezydenta) o przekazanie poniższego tekstu / petycji do wszystkich podległych szkół podstawowych, w tym zespołów szkół. Fakultatywnie prosimy również o przekazanie petycji do szkół podstawowych oraz zespołów szkół prywatnych miejscowo właściwych dla terenu Gminy.

Poniższa poruszana tematyka dotyczy także wymogów art. 3 ust. 3 Ustawy o petycjach.

———————

Z radością zawiadamiamy, że 3 sierpnia 2020 roku wystartował program edukacyjny pod hasłem „Przygotujmy lepszy świat”, adresowany do klas 1 – 3 szkół podstawowych, przygotowany przy udziale ekspertów do spraw żywienia oraz doświadczonych pedagogów.

Celem programu jest uświadomienie dzieciom, że codzienne wybory żywieniowe przekładają się na ich zdrowie i dobro środowiska.

Specjalnie opracowane interaktywne materiały edukacyjne i scenariusze lekcji pozwolą nauczycielom na realizację podstawy programowej w atrakcyjny dla uczniów sposób.

W ramach programu dzieci będą zdobywać nie tylko wiedzę, ale też praktyczne umiejętności – przygotowując oparte na składnikach roślinnych posiłki.

Szkoły i klasy zyskają również możliwość zdobycia atrakcyjnych nagród:

– wyjazdu na zieloną szkołę,
– workoplecaków z hasłem akcji,
– szkolenia dla podmiotów obsługujących szkolną stołówkę.

Każda z pierwszych 1000 szkół otrzyma również kolorowe plansze edukacyjne oraz zestaw ziaren do hodowli roślin.

Materiały programu oraz regulamin dostępne są na stronie www.przygotujmylepszyswiat.pl.

Idź do góry